Wat kennen en kunnen kinderen aan het eind van de basisschool? Dat onderzoeken we met de peilingen van Peil.onderwijs. Dankzij deze peilingen weten we wat kinderen leren op school, hoe de resultaten zich in de tijd ontwikkelen én hoe ze zich verhouden tot het onderwijsaanbod. Sinds 2014 heeft de inspectie de regie over Peil.onderwijs.

In 2017: peiling mondelinge taalvaardigheid bij leerlingen aan het eind van groep 8.

Peil.onderwijs voert jaarlijks meerdere peilingen uit onder leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs, en soms bij schoolverlaters in het speciaal (basis)onderwijs. Elk jaar rapporteren we over taal en rekenen. Daarnaast komen steeds twee leergebieden apart aan bod. Afgelopen schooljaar waren dat Kunstzinnige oriëntatie en Natuur & Techniek, waar we in het voorjaar van 2017 de resultaten van verwachten. Komend jaar vinden peilingen plaats naar bewegingsonderwijs (basis- en speciaal basisonderwijs) en mondelinge taalvaardigheid (basisonderwijs).

Peil.onderwijs is een stelselactiviteit van de inspectie, uitgevoerd door externe onderzoeksbureaus.

Peil.onderwijs: voer voor discussie over inhoud, kwaliteit en niveau van het Nederlandse onderwijs

Breder perspectief

Peilingen in het basisonderwijs zijn niet nieuw. Peil.onderwijs is de opvolger van de Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON), onder regie van het Cito. Nu ligt de verantwoordelijkheid bij de inspectie. Onze ambitie? De resultaten in een breder perspectief plaatsen, door ze in verband te brengen met informatie over bijvoorbeeld het handelen van leraren of het aanbod op scholen. We willen bruikbare inzichten bieden en een discussie op gang brengen over de inhoud, de kwaliteit en het niveau van het Nederlandse onderwijs.

Uitkomsten van peil.onderwijs zijn niet herleidbaar tot school of leerling.

Peiling of toezicht?

Peil.onderwijs staat los van de kwaliteitsbeoordeling van scholen door de inspectie. De peilingen worden uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau. Scholen beslissen zelf of ze meedoen aan een peilingsonderzoek. Deelnemende scholen ontvangen na afloop van de peiling de uitkomsten op school- en leerlingniveau, de inspectie rapporteert vervolgens op stelselniveau. De uitkomsten zijn dus niet herleidbaar naar scholen en leerlingen.

Nog meer monitoring

Peil.onderwijs is een voorbeeld van de stelselmonitoring die we jaarlijks uitvoeren. We monitoren nog een aantal zaken, waarover we - behalve in de Staat van het Onderwijs - rapporteren in:

  • landelijk rapport kinderopvang en peuterspeelzalen;

  • financiële staat van het onderwijs;

  • sectorbeelden hoger onderwijs.

Verder in 2017 …

In 2017 houden we ons ook bezig met enkele onderwerpen die al langer onze aandacht vragen:

  • sociale kwaliteit: de sociale en maatschappelijke opbrengsten in basis-, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs;

  • de bevoegdheden van leraren in het voortgezet onderwijs;

  • de kwaliteit van lerarenopleidingen;

  • opbrengstgericht werken in het voortgezet onderwijs.

Dit e-magazine is een korte presentatie op basis van het Jaarwerkplan 2017 van de Inspectie van het Onderwijs.