2017 wordt een enerverend jaar voor het toezicht. We starten  met ons vernieuwde toezicht. Dat betekent ook voor scholen en instellingen waar we toezicht op houden een grote verandering. In dit e-magazine – een korte presentatie op basis van ons Jaarwerkplan 2017 – leest u wat komend jaar onze speerpunten zijn. Meer weten over onze dagelijkse werkzaamheden? Een korte introductie.

We houden tweedelijnstoezicht op het toezicht dat andere partijen uitoefenen. Dat geldt voor het toezicht van gemeenten op kinderopvang en peuterspeelzalen, en voor het financiële toezicht door de instellingsaccountants.
In het hoger onderwijs bewaakt de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de kwaliteit van de opleidingen. De inspectie ziet toe op de naleving van de wet- en regelgeving en de kwaliteit van het stelsel. Verder kunnen we bij signalen of incidenten een onderzoek instellen.

Over de inspectie

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school of instelling goed is. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het onderwijs. We bewaken en bevorderen de kwaliteit van het onderwijs.

Het toezicht op scholen en instellingen betreft het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en mbo. In het hoger onderwijs is de situatie anders.
Nationaal en internationaal werken we samen met andere toezichthouders.

Toezicht
De inspectie houdt toezicht op zo’n 7.500 Nederlandse onderwijsinstellingen waaraan ongeveer 3,6 miljoen leerlingen en studenten onderwijs volgen.

Onze missie: Effectief toezicht voor beter onderwijs

Dit e-magazine is een korte presentatie op basis van het Jaarwerkplan 2017 van de Inspectie van het Onderwijs. Onderaan iedere webpagina kunt u het jaarwerkplan downloaden.

Hoe ziet ons toezicht eruit?

Instellingstoezicht

Ons toezicht krijgt op verschillende manieren vorm. Met instellingstoezicht onderzoeken we de kwaliteit van afzonderlijke scholen en instellingen. Daarvoor voeren we jaarlijks een risicoanalyse uit en doen we vierjaarlijks onderzoek bij ieder bestuur en een deel van zijn scholen of opleidingen. In het funderend onderwijs blijven we iedere vier jaar elke school bezoeken en onderzoeken.


Stelseltoezicht

Daarnaast besteden we aandacht aan onderwerpen die schooloverstijgend zijn, zoals diplomering en examinering in het mbo. Met deze thematische onderzoeken kunnen we een breder beeld schetsen. Elk jaar publiceren we de Staat van het Onderwijs, waarin we beschrijven hoe het onderwijs er voor staat en wat de ontwikkelingen en trends zijn.

Bij de inspectie werken ongeveer 580 mensen (537 fte). Ongeveer 80 procent daarvan werkt in het primaire proces, als inspecteur, auditor, analist, medewerker toezicht, kenniswerker of jurist.

De drie pijlers van ons toezicht

  • de basiskwaliteit bewaken

  • beter onderwijs op alle scholen bevorderen

  • school- en sectoroverstijgende vraagstukken helpen oplossen

In 2017 bedraagt het budget van de inspectie ruim € 65 miljoen. Daarmee kost de inspectie de overheid ongeveer € 18 per leerling.

Communicatie

Scholen en instellingen hebben met veel wetten en regels te maken. Zij vinden het heel belangrijk dat ze weten waar ze aan toe zijn, zeker als de inspectie langs komt. Welke informatie moet een school nu echt bijhouden? Waar kijken inspecteurs naar als ze bijvoorbeeld de kwaliteitszorg beoordelen? Als inspectie willen we scholen en instellingen daarin komend jaar nog beter ondersteunen, met heldere communicatie.

Dit e-magazine is een korte presentatie op basis van het Jaarwerkplan 2017 van de Inspectie van het Onderwijs.