Behalve de standaard toezichtactiviteiten, voerden we met verschillende onderwijssectoren afrondende pilots uit voor de ontwikkeling van het instellingstoezicht. Ook maakten we een start met een aantal tranches waarin we, in overleg met de betrokken instellingen, het vernieuwde toezicht uitvoeren op basis van het nieuwe onderzoekskader dat formeel per 1 augustus 2017 ingaat.

Toezicht op het primair onderwijs

In 2016 hebben we in het primair onderwijs de volgende onderzoeken/bezoeken uitgevoerd.

Onderzoeken/bezoeken 2016 primair onderwijs

Onderzoeken/bezoeken 2016 primair onderwijs
Type onderzoek/bezoekAantal
Risico-onderzoeken158
Follow-up bezoeken228
Bestuursgericht toezicht88
Pilot40
Staat van het Onderwijs229
Regulier bezoek813
Voor- en vroegschoolse educatie (vve)99
Totaal1.655
Brontabel als csv (223 bytes)

Toezichtarrangementen per 31 december 2016.

Toezichtarrangementen per 31 december 2016.
ArrangementAantalPercentage
Geen arrangement1351,90%
Basis6.88996,50%
Aangepast zwak961,30%
Aangepast zeer zwak190,30%
Totaal7.139100,00%

Het soort arrangement geeft aan hoe de school er voor staat en bepaalt de mate van toezicht vanuit de inspectie.

Brontabel als csv (157 bytes)

Het primair onderwijs is in 2016 in een aantal sectoroverstijgende themaonderzoeken betrokken. Deze onderzoeken zijn opgenomen in de overzichtstabellen ‘Themaonderzoek’.

Toezicht op het voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs hebben we in 2016 de volgende onderzoeken/bezoeken uitgevoerd.

Onderzoeken/bezoeken 2016 voortgezet onderwijs

Onderzoeken/bezoeken 2016 voortgezet onderwijs
Type onderzoek/bezoekAantal
Bestuursgesprek104
Risico-onderzoek151
Follow-up bezoek212
Vierjaarlijks bezoek169
EOA-bezoek33
Niet-bekostigd onderwijs bezoek32
Totaal701
Brontabel als csv (184 bytes)

Toezichtarrangementen per 31 december 2016

Toezichtarrangementen per 31 december 2016
ArrangementAantalPercentage
Basis2.67396,80%
Aangepast zwak853,10%
Aangepast zeer zwak30,10%
Totaal2.761100%
Brontabel als csv (124 bytes)

Specifiek in het voortgezet onderwijs hebben we in 2016 de volgende themaonderzoeken gedaan:

Het voortgezet onderwijs is in 2016 daarnaast in een aantal sectoroverstijgende themaonderzoeken betrokken. Deze onderzoeken zijn opgenomen in de overzichtstabellen ‘Themaonderzoek’.

Toezicht op het (voortgezet) speciaal onderwijs

In het (voortgezet) speciaal onderwijs hebben we in 2016 de volgende onderzoeken/bezoeken uitgevoerd.

Onderzoeken/bezoeken 2016 (voortgezet) speciaal onderwijs

Onderzoeken/bezoeken 2016 (voortgezet) speciaal onderwijs
Type onderzoek/bezoek bij (v)so scholenAantal
Risico-onderzoek38
Follow-up bezoek28
Onderzoek nieuwe scholen14
Vierjaarlijks bezoek26
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen11
Themaonderzoek arbeid29
Themaonderzoek verzuim13
Staat van het Onderwijs20
Pilot fase 35
Totaal184
Brontabel als csv (300 bytes)

Onderzoek/bezoek toezicht op samenwerkingsverbanden

Onderzoek/bezoek toezicht op samenwerkingsverbanden
Typen onderzoek/bezoek toezicht op samenwerkingsverbandenAantal
Kwaliteitsonderzoek27
Voortgangsgesprekken (=follow-up)23
Pilot fase 32
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en samenwerkingsverband9
Totaal61
Brontabel als csv (214 bytes)

Toezichtarrangementen per 1 januari 2017

Toezichtarrangementen per 1 januari 2017
ArrangementAantalPercentage
Basis63396,05%
Aangepast zwak142,12%
Aangepast zeer zwak40,60%
Geen arrangement81,21%
659100%
Brontabel als csv (140 bytes)

Het speciaal onderwijs is in 2016 in een aantal sectoroverstijgende themaonderzoeken betrokken. Deze onderzoeken zijn opgenomen in de overzichtstabellen ‘Themaonderzoek’.

Toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs

In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) hebben we in 2016 de volgende onderzoeken uitgevoerd.

Type onderzoek bij mbo-instellingen

Type onderzoek bij mbo-instellingen
Type onderzoek bij mbo-instellingenAantal
Onderzoek Staat van de instelling37
Onderzoek naar kwaliteitsverbetering bij opleidingen256
Onderzoek naar kwaliteitsverbetering op instellingsniveau23
Onderzoek naar aanleiding van een signaal27
Totaal343
Brontabel als csv (260 bytes)

In het mbo hebben we in 2016 bij 37 instellingen de staat van de instelling opgemaakt: bij 23 bekostigde instellingen, bij 13 niet-bekostigde instellingen en bij één exameninstelling. Daarbij heeft de inspectie de kwaliteit van 122 opleidingen in kaart gebracht. Daarnaast hebben we bij 256 opleidingen onderzoek naar kwaliteitsverbetering gedaan. Het gaat hier om vervolgtoezicht na een kwaliteitsonderzoek in voorgaande jaren. Tevens voerden we 27 onderzoeken uit naar aanleiding van een signaal. Op 31 december 2016 waren er negen zeer zwakke mbo-opleidingen. Daarnaast waren er 96 mbo-opleidingen waarvan de examinering onder de maat was.

We voerden 23 onderzoeken uit naar kwaliteitsverbetering op instellingsniveau. Daarnaast voerden we bij twee instellingen die opleidingen educatie verzorgen en bij twee mbo-instellingen pilots uit met het nieuwe waarderingskader van de inspectie. Bij één van de mbo-instellingen ging het om een bestuur dat zowel middelbaar beroepsonderwijs als voortgezet onderwijs verzorgt. Daarnaast troffen we in 2016 voorbereidingen voor de implementatie van het onderzoekskader mbo 2017, dat in 2016 werd vastgesteld en per augustus 2017 in werking zal treden.

In 2016 heeft de inspectie specifiek aandacht besteed aan de naleving van de wet- en regelgeving over verzuim en voortijdig schoolverlaten (vsv) en schoolkosten. Daarnaast deden we bij bekostigde instellingen een inventariserend onderzoek naar de uitvoering van passend onderwijs, loopbaanoriëntatie en naar de kwaliteit van het generieke rekenonderwijs in het mbo. Deze onderwerpen kwamen aan bod als onderdeel van het onderzoek naar de staat van de instelling.

In 2016 hebben we specifiek in het mbo de volgende themaonderzoeken gedaan:

  • Kwaliteit examinering in de beroepspraktijk (september 2016);
  • Kwaliteitsborging bij AOC’s (rondetafelgesprek met AOC’s in mei 2016);
  • Onderzoek naar krimp in het mbo, gelet op dalende studentenaantallen (rapportage in De Staat van het Onderwijs, april 2017).

Het mbo is daarnaast in enkele sectoroverstijgende themaonderzoeken meegenomen. Deze onderzoeken zijn opgenomen in de overzichtstabellen ‘Themaonderzoek’.

In 2016 is het Onderzoekskader 2016 voor het toezicht op de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) vastgesteld en in werking getreden.

Toezicht op het hoger onderwijs

De inspectie doet in het hoger onderwijs (ho) geen onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs op instellingsniveau. Dit is de taak van de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), waar wij nauw mee samenwerken. Wel doen we onderzoek naar de naleving van wet- en regelgeving door de instellingen voor hoger onderwijs en kunnen we bij ernstige signalen of incidenten een onderzoek instellen. In 2016 hebben we op basis van signalen en onze meerjarige planning gesprekken gevoerd met instellingsbesturen. In 2016 zijn er geen toetredingsverzoeken ingediend.

In 2016 hebben we de volgende themaonderzoeken gepubliceerd:

Het hoger onderwijs is daarnaast in het sectoroverstijgende themaonderzoek naar huisvesting (in middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs) meegenomen.

Naast deze themaonderzoeken hebben we het sectorbeeld Gedrag en Maatschappij gepubliceerd (december 2015). Ook hebben we diverse aanvullende stelseltaken uitgevoerd. Een daarvan is het beoordelen en het bevorderen van de kwaliteit van het Nederlandse accreditatiestelsel. We zijn verder nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen rondom transnationaal onderwijs en Leven Lang Leren (de experimenten vraagfinanciering en de pilots flexibilisering).

Financieel toezicht

In het financieel toezicht heeft de inspectie in 2016 de volgende onderzoeken uitgevoerd.

Typen onderzoek financieel toezicht

Typen onderzoek financieel toezicht
Typen onderzoekAantal
Onderzoek jaarverslag instelling op continuïteitsrisico’s (po, vo, so)100
Onderzoek jaarverslag instelling op continuïteitsrisico’s (mbo, ho)74
Nader onderzoek continuïteitsrisico’s (po, vo, so)5
Nader onderzoek continuïteitsrisico’s (mbo, ho)24
Analyse jaarrekening instelling 2015 op rechtmatigheidsaspecten379
Rechtmatigheidsonderzoeken (verkrijging/besteding rijksbijdragen) po, vo, so72
Rechtmatigheidsonderzoeken (verkrijging/besteding rijksbijdragen) mbo, ho12
Afwikkeling WNT-zaken20
Reviews uitgevoerd naar de accountantscontroles van instellingsaccountants87
Brontabel als csv (623 bytes)

Minder instellingen onder aangepast financieel continuïteitstoezicht

Eind 2016 stonden 23 instellingen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs onder aangepast financieel continuïteitstoezicht van de inspectie. Dit waren elf basisscholen, drie expertisecentra en negen instellingen voor voortgezet onderwijs, waarvan vier in Caribisch Nederland. Vorig jaar stonden nog 45 instellingen onder aangepast financieel continuïteitstoezicht. De verbetering is mede te danken aan intensiever toezicht van de inspectie op realisatie van de verbeterplannen van instellingen.

In het mbo stonden er eind 2016 drie mbo-instellingen onder aangepast continuïteitstoezicht. In het ho stonden er eind 2016 geen instellingen onder aangepast financieel continuïteitstoezicht.

Medio 2016 heeft de inspectie het driejarig programma Continuïteitstoezicht in het Funderend Onderwijs afgerond. Uit de evaluatie van de Auditdienst Rijk blijkt dat de doelstellingen van het programma voor het overgrote deel zijn behaald. Met het aangescherpte risico-detectiemodel kan de inspectie vroegtijdig risico’s opsporen. Daaraan draagt ook bij dat de looptijd van de voorgeschreven meerjarenbegroting in de jaarrekening is verlengd van drie naar vijf jaar bij majeure investeringen. Daarnaast is sprake van goede samenwerking door financiële inspecteurs en kwaliteitsinspecteurs in het vernieuwde toezicht. Hiermee is ook invulling gegeven aan de aanbevelingen in het rapport van de Commissie Meurs (december 2015) die onderzoek deed naar de gang van zaken rond de huisvesting van ROC Leiden.

In het funderend onderwijs zijn in 2016 circa honderd jaarverslagen van 2015 nader onderzocht op mogelijke continuïteitsrisico’s. Bij vijf instellingen is nader onderzoek uitgevoerd. In het mbo en hoger onderwijs zijn 74 jaarverslagen onderzocht en was er bij 24 instellingen (elf mbo, en dertien ho) aanleiding tot nader onderzoek. In een aantal gevallen voerde de inspectie een bestuursgesprek. Ook zijn 23 mbo-instellingen door zowel financiële inspecteurs als onderwijsinspecteurs onderzocht als onderdeel van ‘de Staat van de instelling’.

Analyse jaarrekeningen van 379 instellingen op rechtmatigheid

In 2016 heeft de inspectie van 379 instellingen de jaarrekeningen 2015 geanalyseerd op rechtmatigheidsaspecten. Hiervoor hebben we onder andere gebruikgemaakt van de afgegeven controleverklaringen van instellingsaccountants. Waar nodig hebben we nader onderzoek uitgevoerd, leidend tot herstel of een schriftelijke waarschuwing aan de instelling.

Signalen over onrechtmatigheden bij verkrijging en besteding rijksbijdragen

In 2016 hebben we in het funderend onderwijs 52 signalen van mogelijke onrechtmatige verkrijging en besteding van rijksbijdragen ontvangen. Daarvan waren er aan het eind van het jaar 24 afgehandeld. Uit 2015 stonden eind 2016 nog negen signalen open. De inspectie heeft in het funderend onderwijs 72 rechtmatigheidsonderzoeken uitgevoerd. Daarvan zijn er in 2016 41 afgehandeld.

Wat het mbo en het hoger onderwijs betreft, hebben we acht signalen ontvangen waarvan er twee zijn afgehandeld. Daarnaast zijn er nog enkele signalen in behandeling uit 2015. Mede naar aanleiding van deze signalen zijn in het mbo en hoger onderwijs twaalf rechtmatigheidsonderzoeken uitgevoerd waarvan er tien zijn afgerond.

Wet normering topinkomens

In 2016 zijn er bij de inspectie drie nieuwe meldingen over mogelijke overtredingen van de Wet normering topinkomens (WNT) binnengekomen en waren er en vijf interne signalen (onder andere uit afwikkeling jaarrekening en review). In de loop van 2016 zijn twintig WNT-zaken afgehandeld. Eind 2016 bedroeg het aantal nog niet afgeronde dossiers over mogelijke WNT-overtredingen vijftien stuks.

Reviews van accountantscontroles instellingsaccountants

In 2016 heeft de inspectie 87 reviews uitgevoerd naar de accountantscontroles van instellingsaccountants op de rechtmatigheid van de bekostiging en besteding van rijksmiddelen en de getrouwheid van de jaarrekening. Drie dossiers kregen het oordeel ‘niet-toereikend’ vanwege onvolkomenheden in de controle op de jaarverslaggeving, de WNT en de dossiervorming. Vorig jaar waren nog zeven dossiers ontoereikend (8,6%), waarvan vier vanwege onvolkomenheden in de WNT-controle. Met ingang van 2016 publiceren wij de namen van accountantskantoren met een oordeel ‘niet-toereikend’ in de Financiële Staat van het Onderwijs.

Themaonderzoek

De inspectie heeft op financieel gebied in 2016 de volgende themaonderzoeken gedaan.

Peil.onderwijs

In 2016 hebben we de data-analyse voor de peilingen ‘Kunstzinnige oriëntatie’ en ‘Natuur & techniek’ afgerond. In het voorjaar van 2017 verschijnen de rapportages over deze peilingen.

In 2016 zijn twee peilingen gestart: die van het bewegingsonderwijs aan het eind van het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs en die van de mondelinge taalvaardigheid (spreken, gesprekken en luisteren) aan het einde van het basisonderwijs. De inspectie zal eind 2017 over de peiling ‘Bewegingsonderwijs’ rapporteren. De rapportage over ‘Mondelinge taalvaardigheid’ volgt eind 2018 of begin 2019.

Peil.onderwijs heeft in 2016 in samenwerking met Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) opdrachten voor twee nieuwe peilingsonderzoeken (Engels einde basisonderwijs en Mondelinge taalvaardigheid einde speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs) uitgezet. In het voorjaar van 2017 wordt bekend welke consortia het onderzoek gaan doen.  

Themaonderzoek

In 2016 heeft de inspectie een aantal thematische rapporten uitgebracht. Een deel daarvan is al genoemd bij de verschillende sectoren. Hieronder staat een overzicht, met daarin ook de onderzoeken die over meer dan één sector gaan. In een aantal gevallen ging de onderzoeksrapportage gepaard met bijvoorbeeld een congres of een rondetafel.

Maand Rapport Sector
Themaonderzoeken 2016
februari 2016 De kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs ho
  Kwaliteitsborging bij aoc’s  
april 2016 Taal en rekenen aan het einde van de basisschool (Peil.onderzoek) po
april 2016 Staat van het Onderwijs alle sectoren
juni 2016 Huisvesting in het mbo, hbo en wo mbo/ho
juli 2016 Beginnende leraren kijken terug. Deel 3 De universitaire lerarenopleiding en Deel 4 De eerstegraads lerarenopleiding hbo ho
juli 2016 Experimenten doorlopende leerlijnen vo-mbo vo-mbo
juli 2016 De kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers, type 1 en 2, 2014/2015 po/vo
augustus 2016 Vervolg van het onderzoek naar de naleving van de declaratievoorschriften door bestuurders in het hoger onderwijs ho
augustus 2016 Examinering in de reële beroepscontext / Oplossingsrichtingen voor gesignaleerde problemen en dilemma’s mbo
september 2016 Omgaan met seksualiteit en seksuele diversiteit, een beschrijving van het onderwijsaanbod van scholen po/vo/so/mbo
september 2016 Naar een versterking van het toekomstperspectief in jaarverslagen. Vervolgonderzoek naar continuïteitsparagrafen po/vo/so/mbo
november 2016 Verantwoording over goed bestuur in het funderend onderwijs po/vo
november 2016 Van verleden naar toekomst; De universitaire lerarenopleidingen. Aandachtspunten voor de opzet van nieuwe opleidingen (samen met NVAO) ho
december 2016 Recht van spreken. Het functioneren van opleidingscommissies in het bekostigd hoger onderwijs in 2016 ho
december 2016 De Financiële Staat van het Onderwijs 2015 alle sectoren

Een aantal thematische onderzoeken is (grotendeels) in 2016 uitgevoerd en leidt in 2017 tot een publicatie en mogelijk ook tot andere vormen van aandacht. Deze onderzoeken staan in onderstaand overzicht.

Onderzoek Sector(en)
Onderzoeken 2016/2017
Burgerschap (incl. maatschappelijke stage) en sociale veiligheid po/vo/mbo
Eindrapport monitor kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie in de G37 in 2015/2016 po
Toezicht op CSPE (centraal schriftelijk / praktisch examen) vo
Deel II Caribisch Nederland po/vo/mbo
Selectie en Toegankelijkheid; onderzoek naar (afschaffing) doorstroommaster en decentrale selectie voor bacheloropleidingen ho
Peil.onderzoek: Kunstzinnige oriëntatie po
Peil.onderzoek: Natuur & techniek po
Peil.onderzoek: Taal en rekenen po
Bevoegdheden leraren vo

(Programmatische) handhaving

Uit ons toezicht kan voortvloeien dat het nodig is om in te grijpen als de regels niet worden nageleefd. Dit doen we dan op basis van het mandaat dat de minister ons heeft verleend.

In 2016 hebben we in een aantal gevallen namens de minister waarschuwingen gegeven of terugvorderingen gedaan. In het funderend onderwijs hebben we in 2016 in totaal veertien terugvorderingen gedaan. Deze hadden betrekking op onjuiste toepassing van de gewichtenregeling, onrechtmatige besteding of te hoog vastgestelde bekostiging of subsidie. In één geval hebben we een deel van de bekostiging opgeschort. Dit had te maken met het onjuist hanteren van de ouderbijdrage.

In het mbo hebben we in 2016 aan 72 opleidingen waarschuwingen verzonden. Dit gebeurde, nadat we hadden vastgesteld dat er sprake was van onvoldoende onderwijskwaliteit (zes gevallen), onvoldoende examenkwaliteit (vijftig gevallen) of niet voldoen aan wettelijke vereisten (21 gevallen). Bij één opleiding was de examenkwaliteit bij een in 2016 uitgevoerd onderzoek naar kwaliteitsverbetering nog steeds onvoldoende. Bij deze opleiding heeft de minister de licentie ingetrokken.

Bij de handhaving van wet- en regelgeving stond in 2016 zoals elk jaar een aantal thema’s centraal. Die thema’s waren: de zorgplicht binnen het passend onderwijs, leerplicht en voortijdig schoolverlaten, de verklaringen omtrent gedrag, de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, de kwaliteit van leraren en de scheiding tussen bestuur en intern toezicht. Het onderzoek naar de naleving van wet- en regelgeving is onderdeel van het reguliere onderzoek op scholen en instellingen.

Aangrenzende terreinen van toezicht

De inspectie houdt ook toezicht op een aantal aangrenzende terreinen.

Kinderopvang en peuterspeelzalen

De inspectie heeft in 2016 haar jaarlijks, landelijk rapport uitgebracht over het gemeentelijk toezicht en GGD-toezicht in 2015. De inspectie onderzoekt en rapporteert in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vereniging GGD GHOR. GGD staat voor Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst, GHOR voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio. Het landelijk rapport beschrijft weer meer onderwerpen dan in voorgaande jaren en ontwikkelt zich steeds meer tot een rapportage over het stelsel.

In 2016 heeft de inspectie veertig onderzoekwaardige signalen opgepakt. Waar nodig spreken we gemeenten aan op hun verantwoordelijkheden en stimuleren we hen om een effectieve aanpak te kiezen. Als het nodig is, bijvoorbeeld in verband met een mogelijke aanpassing van beleid, leggen we signalen neer bij het ministerie van SZW.

Het aantal gemeenten met een B-status (het gemeentelijk toezicht en GGD-toezicht is dan (nog) niet op orde) is in 2016 teruggedrongen naar minder dan tien.

De inspectie heeft in 2016 ook enkele themaonderzoeken gedaan. Zo hebben we onderzoek gedaan naar het hoge percentage ‘niet handhaven’ door gemeenten in 2014 (ongeveer 25 procent). Uit ons onderzoek blijkt dat gemeenten verschillende definities voor ‘niet handhaven’ gebruiken en dat ze niet altijd juist registreren. Ook zien we dat gemeenten in een aantal gevallen acties die wel degelijk handhavend van aard zijn niet als zodanig zien. De inspectie concludeerde daarom dat er in de meeste gevallen geen sprake was van bewust ‘niet handhaven’ door gemeenten.

Ten slotte heeft de inspectie enkele initiatieven genomen. Zo hebben we het initiatief genomen om de interne processen van het toezicht op de kinderopvang en de voor- en vroegschoolse educatie waar mogelijk te integreren, bijvoorbeeld door middel van één rapport aan de gemeente over beide onderwerpen. Daarnaast willen we in afstemming met (onder meer) het ministerie van OCW en SZW komen tot een meer effectieve en efficiëntere vorm van het locatietoezicht.

Voor- en vroegschoolse educatie

De inspectie heeft in 2016 de eindmonitor van de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie (vve) in de G37 gedaan. Hiervoor hebben we bij alle gemeenten van de G37 onderzoeken naar het vve-beleid uitgevoerd. Daarnaast hebben we een steekproef van 223 locaties bezocht en hebben de vve-locaties in de G37 een digitale vragenlijst ingevuld. Publicatie vond in februari 2017 plaats.

In de middelgrote en kleine gemeenten hebben we voor een stelselonderzoek naar de landelijke kwaliteit van vve een steekproef van 150 voorscholen bezocht. Ook zetten we een vragenlijst uit onder alle gemeenten die een budget hebben voor het onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Bij een steekproef uit deze gemeenten doen we in 2017 nader onderzoek. Het steekproefonderzoek op de locaties en in de gemeenten leidt tot een rapportage in De Staat van het Onderwijs van 2018.

Naast de monitor en het stelselonderzoek hebben we in 2016 signaalgestuurd toezicht uitgevoerd bij gemeenten die in 2015 niet aan hun wettelijke verplichtingen voor de voor- en vroegschoolse educatie voldeden en geen verbetering hebben laten zien. Ook deden we nader onderzoek naar de vve-locaties met een ernstig risico in de kwaliteit van vve volgens de oordelen van de GGD.

Overige toezichtactiviteiten

Predicaat Excellente School

Vanaf 2015 valt het predicaat Excellente School onder verantwoordelijkheid van de inspectie. De inspectie verzorgt de inhoudelijke en logistieke ondersteuning van de jury die de excellentie beoordeelt. Een voorwaarde voor excellentie is dat een school goed onderwijs biedt. Voorafgaand aan het jurybezoek aan de school onderzoekt de inspectie daarom de algemene onderwijskwaliteit. 

In 2016 hebben 117 scholen/schoolsoorten zich aangemeld voor het predicaat Excellente School. De jury heeft uiteindelijk 54 predicaten Excellente School 2016-2018 toegekend:

  • 26 scholen voor primair onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs)
  • 25 scholen voor voortgezet onderwijs inclusief praktijkonderwijs
  • 3 scholen voor speciaal onderwijs (so & vso)

De aanmeldingsprocedure voor excellente scholen is voor 2017 en verder gewijzigd om aan te sluiten bij het vernieuwde toezicht. Alle scholen die zich aanmelden, krijgen een onderzoek naar de waardering ‘goed’. Dit onderzoek sluit volledig aan bij de werkwijze van het nieuwe onderzoekskader dat formeel per 1 augustus 2017 ingaat.

Jet de Ranitz heeft na twee jaar afscheid genomen als voorzitter van de jury Excellente Scholen. Titia Bredée is de nieuwe juryvoorzitter. Zij is voorzitter College van Bestuur Hogeschool iPabo.

Vertrouwensinspecteurs

De vertrouwensinspecteurs behandelen meldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, psychisch en fysiek gewelden en discriminatie en radicalisering binnen de context van het onderwijs. In het schooljaar 2015/2016 registreerden onze vertrouwensinspecteurs 1.962 meldingen.

Meldingen onderwijs per schooljaar

Meldingen onderwijs per schooljaar
2013/20142014/20152015/2016
Seksueel misbruik86112102
Seksuele intimidatie249254235
Psychisch geweld1.1741.098979
Fysiek geweld543426569
Discriminatie en radicalisering236233
Overig1074844
Totaal2.1822.0001.962
Brontabel als csv (243 bytes)

Sinds 2013 behandelen de vertrouwensinspecteurs ook meldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, psychisch geweld en seksueel geweld in de context van de kinderopvang. In het schooljaar 2015/2016 registreerden onze vertrouwensinspecteurs 90 meldingen.

Meldingen kinderopvang per kalenderjaar/schooljaar

Meldingen kinderopvang per kalenderjaar/schooljaar
201420152015/2016
Seksueel misbruik111613
Seksuele intimidatie212014
Psychisch geweld15719
Fysiek geweld413042
Overig1152
Totaal997890
Brontabel als csv (163 bytes)